Risikostyring i fremtidens avanserte samfunn: 1. juni på Ingeniørenes hus i Oslo

Risikostyring i fremtidens avanserte samfunn: 1. juni på Ingeniørenes hus i Oslo

ESRA Norges årsmøteseminar Hvordan oppnår vi en helhetlig risikostyring i fremtidens «smarte» samfunn? Begrepene «smart buildings» og «smart cities» er i ferd med å gå fra å være spennende ideer til konkrete realiteter. Dette innebærer integrering og sammenkobling av IKT-systemer i alle typer samfunnsfunksjoner, på et nivå langt over det vi ser i dag, samtidig…Les mer

Innkalling til årsmøte i ESRA Norge

Torsdag 1. juni 2017, kl. 11:30, Ingeniørenes Hus, Oslo Årsmøtet avholdes i forbindelse med seminar samme dag. Dagsorden: Åpning; valg av møteleder, referent og 2 personer til signering av protokoll. Årsmelding 2016-2017 Regnskap og revisors beretning for 2016 Kontingent 2018 Budsjett 2018 Skinnegående sikkerhetsforum: avstemning angående veien videre Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité Behandling…Les mer

Industrialisert havbruk den 5. mai – ESRA gjester Ocean Week

Industrialisert havbruk den 5. mai – ESRA gjester Ocean Week

Når: ESRAS seminar er den 5. mai (Ocean Week 3-5. mai) Hvor: Radisson Blu Royal Garden, Trondheim For påmelding med ESRAs spesialpris (kr. 1000 for en dag) send en e-post til: saskia.butler@tekna.no Havbruksnæringen forventes å få en betydelig vekst de neste årene. Blant endringene som gjøres i bransjen for å sikre fortsatt vekst, og samtidig håndtere…Les mer

Kom med innspill til program for ESRAs årsmøteseminar 2017!

Kom med innspill til program for ESRAs årsmøteseminar 2017!

Vi har i år valgt «Risikostyring i fremtidens avanserte samfunn» som tema for årsmøteseminaret. Bakgrunnen for dette er at begrepene «smart buildings» og «smart cities» er i ferd med å gå fra å være spennende ideer til konkrete realiteter. Dette innebærer integrering og sammenkobling av IKT-systemer i alle typer samfunnsfunksjoner, på et nivå langt over…Les mer

Håndtering av trafikksikkerhet knyttet til human factors ved organisatoriske endringer

Håndtering av trafikksikkerhet knyttet til human factors ved organisatoriske endringer

Skinnegående Sikkerhetsforums årsmøteseminar. Skinnegående Sikkerhetsforum inviterer til halvdagsseminar på temaet «Håndtering av trafikksikkerhet knyttet til human factors ved organisatoriske endringer.» Vi begynner med en lunsj, fortsetter med tre spennende innlegg og avslutter med årsmøte. NB! Innkalling til årsmøte vil bli tilgjengelig her 14 dager før årsmøtet. Kursdokumentasjon og sakspapirer herLes mer

Formålstjenlig risikostyring 8. mars i Stavanger – Meld deg på!

Formålstjenlig risikostyring 8. mars i Stavanger – Meld deg på!

Helse-miljø og sikkerhetsregelverket for flere næringer bygger på funksjonskrav som fastslår hvilket sikkerhetsnivå som kreves, mens selskapene i stor grad selv kan velge hvordan de skal nå dette nivået. Det er viktig med videreutvikling av risikostyringen, spesielt i forhold til storulykkesrisiko. Vi ønsker refleksjoner rundt eventuelle utfordringer med å integrere risikostyringen i beslutningsprosesser; Hva er…Les mer

ESRA Norge – Vår 2017

ESRA Norge – Vår 2017

ESRA har planlagt flere spennende seminar for våren 2017: Formålstjenlig risikostyring Helse-miljø og sikkerhetsregelverket for flere næringer bygger på funksjonskrav som fastslår hvilket sikkerhetsnivå som kreves, mens selskapene i stor grad selv kan velge hvordan de skal nå dette nivået. Det er viktig med videreutvikling av risikostyringen, spesielt i forhold til storulykkesrisiko. Vi ønsker refleksjoner…Les mer

ESRA Webinar 2. November

ESRA Webinar 2. November

Michael Beer presents: «Alternative approaches to the treatment of epistemic uncertainties in risk assessment”  A 45 minutes presentation followed by a questions and answers session. Wednesday November 2 at 3:00-4:00 PM (GMT+1) Mer informasjon finner du herLes mer

Norwegian Tunnel Safety Conference – 15. november

Denne nasjonale konferansen arrangeres av Norwegian Tunnel Safety Cluster, som fikk Arena-status i det nasjonale klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA i juni 2016. På konferansen vil Einar Morland bidra med en sterk skildring av hvordan han og familien opplevde brannen i Gudvangatunnelen i 2013.  I tillegg kommer blant andre: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen…Les mer

SEROS Seminar 31. Oktober

SEROS Seminar 31. Oktober

Integrating economic and safety perspectives in risk management – A necessity for success? The seminar focuses on whether economists and the economic thinking is an obstacle for good risk and safety management. Or whether stronger cooperation with the economists is a necessity for a successful management of risk. Date: Monday 31 October 2016 Place: Måltidets…Les mer

Menneskelige faktorer i risikoanalyse og barrierestyring – 8. september

Menneskelige faktorer i risikoanalyse og barrierestyring – 8. september

Risikoanalyser og barrierestyring er begreper som er blitt innarbeidet i ledelsesfilosofien i mange bransjer, som midler for å oppnå gode og sikre anlegg og sikker drift. Imidlertid er fokus ofte på de tekniske systemene og anleggene. Dette skjer til tross for en allmenn anerkjennelse av menneskets betydning for sikkerhet, både som mulig medvirkende årsak til…Les mer

Risikoindikatorer 8. juni

Risikoindikatorer 8. juni

Risikoindikatorer er et mye brukt begrep innenfor ulike bransjer. Men hvilke risikoindikatorer finnes og hvilke brukes? Måler vi de forholdene som har betydning for sikkerheten? Fører endringer i indikatorer til konkrete handlinger eller endret drift, og gir indikatorene en bedre sikkerhet eller bare forbedrede resultater på indikatorer? Seminaret arrangeres i forbindelse med årsmøte i ESRA…Les mer

Fremtidens risikoanalyser: Hva må endres? 15. april

Fremtidens risikoanalyser: Hva må endres? 15. april

Det synes å være stor enighet blant fagfolk om at det er et potensial for å forbedre dagens praksis når det gjelder risikoanalyser i oljenæringen. Det gjøres mange og omfattende analyser, men ikke alle er like formålstjenlige. Petroleumstilsynet ønsker mer fokus på usikkerhet og kunnskap, men hvordan dette bør avspeiles i risikoanalysene er ikke opplagt.…Les mer

Interessant for ESRA-medlemmer:

Interessant for ESRA-medlemmer:

Course: ISO/TR 12489: RELIABILITY MODELING AND CALCULATION OF SAFETY SYSTEMS – How to achieve the safety targets while minimizing production losses. Tid: Mandag 25. April 2016 – Tirsdag 26. April 2016 (1.5 dag) Sted: Universitetet i Stavanger Les mer herLes mer

Skinnegående inviterer: Sikkerhet og teknologisk utvikling 15. mars

Skinnegående inviterer: Sikkerhet og teknologisk utvikling 15. mars

Gir teknologien bedre kontroll på risiko, eller øker den risiko og sårbarhet med økt kompleksitet og skjulte avhengigheter? Er gårsdagens metodikk for sikkerhetsstyring og risikovurderinger egnet for dagens -og morgendagens teknologi? Når risiko nærmer seg null og vi mener alle sikkerhetshull er dekket – er teknologien isfjellet som gjør at det utenkelige likevel kan skje?…Les mer

European Safety and Reliability Conference 2016

European Safety and Reliability Conference 2016

The European Safety and Reliability Conference in 2016 will be hosted at the Technology and Innovation Centre, a state of the art centre at Strathclyde University in Glasgow. The University of Strathclyde and the UK Safety and Reliability Society – the professional body for Safety and Reliability Engineers – have come together to bring ESREL 2016…Les mer

Fremtidens metoder for risikostyring

Fremtidens metoder for risikostyring

Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo På dette seminaret vil UiO dele noen av sine tanker om fremtidens metoder for risikostyring. Dette er det tredje seminaret i en rekke hvor vi besøker universitetene, tidligere har vi besøkt UiS og NTNU. Seminaret vil gi deg en smakebit av pågående forskning ved Matematisk institutt på Universitetet i…Les mer

Kvalitative risikovurderinger: 10. desember på Litteraturhuset

Kvalitative risikovurderinger: 10. desember på Litteraturhuset

Kvalitative risikoanalyser – lett å bruke eller bare lettvint? Det finnes mange kvalitative risikoanalysemetoder der fellesnevneren er at risikoen ikke tallfestes: Hazid, hazop, SJA, grovanalyse, swift osv. Slike analyser påvirker en lang rekke beslutninger i mange ulike bransjer og har derfor stor innflytelse. Kanskje har denne typen analysemetoder fått en litt stemoderlig behandling? Noen vil…Les mer

Skinnegående Sikkerhetsforum baner vei for helhetlig sikkerhetsstyring

Skinnegående Sikkerhetsforum baner vei for helhetlig sikkerhetsstyring

Er kompleksitet, mangfold og et akselererende forandringstempo hindringer for å oppnå helhetlig sikkerhetsstyring i jernbanen? Denne problemstillingen lå som bakteppe for ESRA Skinnegående Sikkerhetsforums halvdagsseminar den 7. oktober. Med foredragsholderne fra flere europeiske land siktet seminaret til å fremme et perspektiv med internasjonal spennvidde. Først ut var Sven Marius Utklev Gjeruldsen fra Jernbaneverkets internasjonale kontor.…Les mer

ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum inviterer til halvdagsseminar i oktober!

Systemsikkerhet – Hvordan ivareta sikkerheten i en kompleks jernbane? Jernbanen er et komplekst system med mange involverte parter, og vi ser stadige endringer både teknologisk og organisatorisk. I dette systemet påvirker alle hverandres risiko. Samtidig har alle aktører ansvar for å håndtere sin egen risiko og lite eller ingen innsyn i andres. Hvordan løser vi…Les mer

4. juni i Oslo: Er sikkerheten blitt for dyr?

Er sikkerheten blitt for dyr?

Om kostnadsreduksjoner og sikkerhet Årsmøteseminar på Ingeniørenes Hus. I tider hvor kostnadsreduksjoner preger offshorenæringen og andre bransjer, er det naturlig å spørre om det er mulig å opprettholde sikkerheten i trange tider. Noen hevder til og med at det er overdrevne sikkerhetskrav som er årsak til kostnadseksplosjonen i oljeindustrien. Er det slik at sikkerheten er…Les mer

14. april i Oslo: Risikoanalyse – og hva nå?

14. april i Oslo: Risikoanalyse – og hva nå?

Når risikoanalysen er ferdigstilt – er vi da også ferdig med den? En historisk dokumentasjon for arkivet? Hvor god er oppfølgingen av endringer i forutsetninger, effekt av tiltak, etc – hele veien gjennom systemets levetid? Hvis sikkerhet er et linjeansvar; hvilken rolle har da risikoanalysen i beslutninger om tiltak? Eller senere omprioriteringer? Må hele analysen…Les mer

25. mars i Oslo: Barrierestyring i praksis

25. mars i Oslo: Barrierestyring i praksis

I mange industrier er barrierestyring essensielt for å ha kontroll på storulykkerisiko. Til tross for økt fokus på barrierestyring de siste årene, ser man fortsatt eksempler på storulykker og nestenulykker. Dette seminaret tar for seg barrierestyring i praksis og ser på hva man har oppnådd innenfor ulike industrier og ikke minst hvor man ser forbedringsområder…Les mer

ESRA 20 år: Sikkerhetsstyring – historie, nåtid og framtid

I år er det 20 år siden ESRA Norge ble stiftet, og i den anledning blir det 11. juni arrangert jubileumsseminar på Ekebergrestauranten i Oslo. Dagen starter faglig med presentasjoner som diskuterer utviklingen i sikkerhetsstyring over tid, og hvilke utfordringer dette gir for sikkerhetsstyringen i fremtiden. På ettermiddagen blir det omvisning i Ekebergparken og middag…Les mer