ESRA Norge – Vår 2017

ESRA har planlagt flere spennende seminar for våren 2017:

Formålstjenlig risikostyring
Helse-miljø og sikkerhetsregelverket for flere næringer bygger på funksjonskrav som fastslår hvilket sikkerhetsnivå som kreves, mens selskapene i stor grad selv kan velge hvordan de skal nå dette nivået. Det er viktig med videreutvikling av risikostyringen, spesielt i forhold til storulykkesrisiko. Vi ønsker refleksjoner rundt eventuelle utfordringer med å integrere risikostyringen i beslutningsprosesser; Hva er de største utfordringene med hensyn til en fungerende risikostyring? Hvordan kan risikoanalyser og risikoreduksjonsprosesser i de forskjellige fasene gjøres formålstjenlige i forhold til å gi beslutningsstøtte
Når: 8. mars
Hvor: Petroleumstilsynet, Stavanger


Håndtering av trafikksikkerhet knyttet til human factors ved organisatoriske endringer

Skinnegående Sikkerhetsforums årsmøteseminar.

Når: 16. mars
Hvor: Tekna, Oslo


Industrialisert havbruk

Havbruksnæringen, som allerede omsetter for ca. 50 milliarder i året, forventes å få en betydelig vekst de neste årene. Bransjen er samtidig under press på grunn av bl.a. miljøutfordringer. Blant endringene som gjøres i bransjen for å sikre fortsatt vekst, og samtidig håndtere miljøutfordringene, er økt industrialisering og utvikling av nye konsepter og teknologiske løsninger. Dette seminaret setter fokus på den rollen risikostyring kan og bør spille i denne bransjen i årene som kommer. Spesielt vil det være fokus på hvilke erfaringer som kan overføres fra andre bransjer for å oppnå en effektiv og målrettet risikostyring tilpasset havbruksnæringens behov.
Når: 5. mai
Hvor: Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim


Risikostyring i fremtidens avanserte samfunn
ESRA Norges årsmøteseminar.
I løpet av få år vil begrepene «smart buildings» og «smart cities» gå fra å være spennende ideer til konkrete realiteter. Dette innebærer integrering og sammenkobling av IKT-systemer i alle typer samfunnsfunksjoner, på et nivå langt over det vi ser i dag, samtidig som disse systemene vil være under kontinuerlig endring og utvikling. For å ha kontroll på risiko i en slik sammenheng må man kombinere risikostyring for flere fagområder som tradisjonelt har hatt sine egne måter å gjøre dette på: «Security», relatert til både fysisk sikring og IKT, kritisk programvare, samferdsel, kritisk infrastruktur, mm. I dette seminaret ønsker vi å sette fokus på de utfordringene vi vil måtte løse for å oppnå en helhetlig risikostyring i fremtidens «smarte» samfunn.
Når: 1. Juni
Hvor: Ingeniørenes Hus, Oslo