Vedtekter

Vedtatt på konstituerende Årsmøte 26. mai 1994

Revisjon nr. 1. Årsmøtet 13.5.2003

Revisjon nr. 2. Årsmøtet 8.6.2011

Revisjon nr 3. Årsmøte 1.6.2017

 

1. NAVN OG TILKNYTNING

Foreningens navn er Norsk Forening for Risiko- og Pålitelighetsanalyse (ESRA Norge), og er en norsk avdeling av European Safety and Relia­bility Association (ESRA). ESRA er registrert i EU som en forening under Belgisk lovgivning, med et internasjonalt styre.

Norge har rett til 1 representant i styret for ESRA. Denne velges av styret i ESRA Norge.

Norsk Forening for Risiko- og Pålitelighetsanalyse (ESRA Norge) er til­knyttet Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening.

2. FORMÅL

ESRA Nor­ge skal holde en klar og avgrenset faglig profil med hoved­vekt på analytiske metoder, anvendelser, verktøy og data i tilknytning til risiko- og pålitelighetsana­lyse.

Aktuelle aktiviteter:

 • Samle fagmiljøet innen risiko- og pålitelighetsan­alyse og styrke samarbeidet mellom fagper­soner innenfor industri, myndigheter, forskere, konsu­lenter, rådgivere m.v.
 • Arrangere møter og miniseminarer som belyser ett eller et fåtall faglige temaer slik at det blir tid til fordyp­ning.

Informere medlemmene om:

 • «Nyheter», f.eks. gjennomførte utviklings­prosjekter, sentrale anvendelser m.v.
 • Møter, seminarer og konferanser.
 • Andre nyheter av interesse for medlemmene
 • Samarbeide med andre beslektede faggrupper/foreninger i Norge og internasjonalt.

3. ORGANISASJON

ESRA Norge ledes av et nasjonalt styre med 8 medlemmer. Den høyeste myndighet er årsmøtet. Teknas general­sekretariat er forenin­gens sekre­tari­at.

4. MEDLEMSKAP

Medlemmer kan være:

1. Fagpersoner innenfor industri, myndigheter, forskere, konsulenter, rådgivere, studenter m.v. som arbeider med risiko- og pålitelighetsanalyser innenfor områder som:

 • olje- og gassvirksomhet, til havs og på land
 • kjemisk, petrokjemisk og mekanisk industri
 • kommunikasjon og transport
 • energiforsyning
 • fiskeri og havbruk
 • forskning, utvikling, undervisning
 • andre relevante områder

2. Medlemmer som går av ved oppnådd aldersgrense kan etter søknad innvilges seniormedlemskap. Seniormedlemmer betaler ikke kontingent.

3. Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for foreningen kan utnevnes til æresmed­lem­mer. Forslag til kandidater kan fremmes av medlemmene til styret senest 2 – to – måneder før årsmøtet. Sty­ret er besluttende instans og be­kjentgjørelse skjer på årsmø­tet.

Søknad om medlemskap behandles i sekretariatet. Årsmøtet fastsetter årlig medlems­kontin­gent.­

5. STEMMERETT

Hvert personlig medlem har én stemme. Medlemmer kan avgi stemme ved person­lig fremmø­te på Årsmøtet.

6. STYRET

Styret i ESRA Norge skal bestå av 8 medlemmer hvorav 1 leder. Styrets sammensetting skal så langt som mulig representere bredden i medlemsmassen. Av styrets medlemmer skal minst 3 være medlemmer av  Tekna. Leder og styret skal velges på årsmøtet. Leder velges for 1 år og styremedlemmer velges for 2 år. Styret velger nestle­der blant sine medlem­mer. Styret er beslut­nings­dyktig når minst 50 % av styremed­lem­mene er til stede, deriblant leder eller nestleder.

Styret kan involvere andre ESRA-medlemmer i planlegging av foreningens aktiviteter. Et av styrets medlemmer skal alltid være involvert i slikt arbeid.

7. VALGKOMITE

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, og velges for 1 år. Minst 1 av medlemmene skal være medlem av Tekna.

8. ÅRSMØTET

Årsmøtet holdes i tidsrommet 1. april – 20. juni. Årsmøtet tref­fer avgjørel­ser i saker som er nevnt i innkallingen. Inn­kalling skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1. februar.

 På årsmøtet skal behandles:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap og revisors beretning
 3. Fastsettelse av medlemskontingent
 4. Budsjett
 5. Valg av leder, styremedlemmer, revisor, og valgkomité
 6. Andre saker nevnt i innkallingen.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 20 medlemmer krever det.

9. VEDTEKTSENDRINGER

Foreningens vedtekter skal ikke være i strid med Teknas lover.

Forslag om endring av vedtektene skal innen 1. februar sendes skriftlig til styret, som kunngjør forslagene for medlemmene og sørger for at dette behandles på første årsmøte. Vedtektsendrin­ger krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Ved vedtektsendringer kreves minst 20 fremmøtte medlemmer.

10. SEKRETARIAT

Tekna utfører sekretariatsoppgavene for ESRA Norge. Det forutsettes at standard «Avtale mellom Tekna og Tilknyttet forening» undertegnes etter forhandlinger om omfang og betaling for sekretariatstjenester og fordeling og samarbeid om kurs og seminarer.

11. OFFENTLIGE UTTALELSER

ESRA Norge uttaler seg som forening kun etter vedtak i styret.

12. OPPLØSNING AV FORENINGEN

Oppløsning av foreningen behandles etter reglene for Vedtektsendringer (§9), men med skriftlig avstemming. En beslut­ning om oppløsning må, for å være gyldig, gjentas på det neste ordinære årsmøte. Ved oppløsning tilfaller forenin­gens midler Tekna som skal bruke disse innenfor forenin­gens faglige arbeidsområder.