8. mars: Formålstjenlig risikostyring i Stavanger

Helse-miljø og sikkerhetsregelverket for flere næringer bygger på funksjonskrav som fastslår hvilket sikkerhetsnivå som kreves, mens selskapene i stor grad selv kan velge hvordan de skal nå dette nivået. Det er viktig med videreutvikling av risikostyringen, spesielt i forhold til storulykkesrisiko. Vi ønsker refleksjoner rundt eventuelle utfordringer med å integrere risikostyringen i beslutningsprosesser; Hva er de største utfordringene med hensyn til en fungerende risikostyring? Hvordan kan risikoanalyser og risikoreduksjonsprosesser i de forskjellige fasene gjøres formålstjenlige i forhold til å gi beslutningsstøtte.

Når: 8. mars 2017 kl. 08:30–16:00
Hvor: Petroleumstilsynet, Stavanger

Program og påmelding

Program i PDF