1.Presentasjon securityseminar ESRA Norge_Willy Røed